Additional menu

Priiswinners Alle de Jong partij

  • 3e prijs
  • 2e prijs
  • Scheidsrechters Fokke en Johan
  • Greidanus Winsum
  • 1e prijs

Snein wie de Alle de Jong partij! Heren 1e Klasse mei 21 partuer op de list en prachtig moai keatswaar! Greidanus Winsum tige tank foar de stipe! Hjirûnder de priiswinners. Lokwinske allegear!

1e priis André van Dellen, Pieter Jan Plat en Jurrit Osinga
2e priis Peter van Zuiden, Gerben de Boer en Rick Minnesma
3e priis Thom Stellingwerf, Yoram Elzinga en Klaas Pier Folkertsma

Ek dank oan Fokke van der Veen & Johan de Graaf!

X