Additional menu

Priiswinners Alle de Jong partij

  • 1e priis
  • 2e priis
  • 3e priis
  • Scheidsrechters

Hjoed hienen we de Alle de Jong partij! Heren 1e klasse wedstryd mei 22 partuer op de list!

1e priis Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra
2e priis Gerard de Vries, Mark Minnesma en Stefan van der Meer
3e priis Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga.

Lokwinske mannen! Mei dank oan Greidanus Winsum as stiper!

X