Additional menu

Priiswinners buurtkeatsen

 • Dames 1e priis Joke Delfsma, Anouk Delfsma en Arjanne Schaafsma
 • Dames 2e priis Anke Marije Pompstra, Elke Hiemstra en Djoeke Eringa
 • B klasse 1e priis Douwe Kooistra, Sjoerd De Vries en Jurjen Eringa
 • B klasse 2e priis Jelle de Vries, Klaas bouke Faber en Johan Delfsma
 • B klasse 3e priis Durk Klijnsma en Mark Klijnsma
 • B klasse 3e priis Eeltje Postma, Sjoerd van Beem en Stefan van der Weg
 • B klasse 1e verl Janieke Popma, Jesse van der Weide en Hendrik de Jong
 • B klasse 2e verl Douwe Reitsma, Jildert van der Werf en Sybren Beert de Jong
 • A klasse 1e priis Jaap Toering, Jelte Pieter Dijkstra en Bauke Jan Plantinga
 • A klasse 2e priis Jacob Klaas Haitsma en Frans Dooper
 • IMG_6829

Snein 8 maaie op memmedei hienen we it buurtkeatsen. Op de list stiene 4 partoer yn de A-Klasse, 14 partoer yn de B klasse en 2 poultjes fan 3 yn de Dames klasse. De priizen wienen beschikbaar stelt troch Puur Bolsert, tige tank!

Hjirûnder de priiswinners;

A Klasse

1e priis: Jaap Toering, Jelte Pieter Dijkstra en Bauke Jan Plantinga

2e priis: Jacob Klaas Haitsma en Frans Dooper

 

B Klasse

1e priis: Douwe Kooistra, Sjoerd de Vries en Jurjen Eringa

2e priis: Jelle de Vries, Klaas Bouke Faber en Johan Delfsma

3e priis: Eeltje Postma, Sjoerd van Beem en Stefan van der Weg

3e priis: Durk Klijnsma en Mark Klijnsma

 

1e priis verliezersronde: Janieke Popma, Jesse van der Weide en Hendrik de Jong

2e priis verliezersronde: Douwe Reitsma, Jildert van der Werf en Sybren Beert de Jong

 

Dames

1e priis: Joke Delfsma, Anouk Delfsma en Arjanne Schaafsma

2e priis: Anke Marije Pompstra, Elke Hiemstra en Djoeke Eringa

X