Additional menu

Priiswinners Club fan 50 partij

  • 76903EE2-0880-4111-8F29-F48530AF8B1E
  • D6778E22-743D-4700-962E-79D2C4D9D261
  • C3FF736B-676E-4A08-AD8C-D33C9ADD3988
  • AC8ABE51-3CDC-44C8-BF30-DB493DDBA070
  • 6972A7AC-F26C-4A50-B952-F8C5FDBB43F2
  • 843AF2E1-21E0-425F-998C-CB07BB2DB0D7
  • 718A01CE-9AF2-4CE2-A911-21A489237A85
  • 40DB9C8A-8B64-4B5F-84AC-1A977822CDB6
  • 12E1634F-C54C-48ED-94D3-288EE01704D6

Juster hienen we de Club fan 50 partij! Dit kear gongen we fuotbalkeatsen. Keatse, mar dan mei in fuotbal, wer ris wat oars! 3 kear in healoere spielje en 3 kear oare maten. En nei ôfrin in hearlike BBQ! Bedankt allegear!

Priiswinners wienen:

1e priis Wesley Hoitinga
2e priis Jan Friso Bruinsma
3e priis Johan Delfsma

Mei tank oan A.P. van der Feer foar stipe fan de prizen!

X