Additional menu

Priiswinners Club fan 50

  • 1e prijs Jelle de Vries, Johan de Graaf en Pieter de Vries
  • 1e prijs verl. Gerrit Jan Veenendaal, Marije de Vries en Remco Dooper
  • 377495516_643917867720884_8404262821921817577_n
  • 2e prijs Hester Bruinsma, Frans Dooper en Auke Eringa
  • 2e prijs verl. Arnout Meijer, Luitzen Schaafsma en Djoeke Eringa
Ôfrune snein wie de Club fan 50 partij mei 10 partuer op de list! De list waard ter plekke nog makke troch de C maten allegear in lotsjes te litte lûken foar in A maat, B maat en in partuer nûmer. Al mei al wat it in tige waarme mar slagge middei mei in hearlike BBQ!
Lokwinske mei jim priis & tige tank foar jim stipe!
1e priis Jelle de Vries, Pieter de Vries en Johan de Graaf
2e priis Frans Dooper, Auke Eringa en Hester Bruinsma
1e priis verliezersronde Remco Dooper, Gerrit Jan Veenendaal en Marije de Vries
2e priis verliezersronde Arnout Meijer, Luitzen Schaafsma en Djoeke Eringa
X