Additional menu

Priiswinners Famkes KNKB snein 19 maaie

  • IMG_4718
  • IMG_4719
  • IMG_4721
  • IMG_4722
  • IMG_4723
  • IMG_4720

Juster keatsen de famkes yn Wommels. Mei in A en B klasse. Se hienen der prachtig moai keatswaar derby! Lokwinske mei jim priis!

A Klasse
1e priis foar Berber van der Goot, Aniek Koopmans en Brecht Renema
2e priis foar Elbrich Kooistra, Linda van der Meer en Mare Dijkstra

B Klasse
1e priis foar Minke Tjalsma, Amber Goedbloed en Gelbrich van der Leest
2e priis foar Isabella Sijtsma, Michelle Sijtsma en Ineke de Vries

Herkansingsronde
1e priis foar Rikst Mulder, Liset Sijbesma en Anouk Delfsma
2e priis foar Dianna de Jong, Martsen van der Goot en Fenna Cuperus

X