Additional menu

Priiswinners famylje keatsen

  • 2e priis B klasse Tina Greidanus, Johannes Wytse Heeg en Broer Greidanus
  • 2e priis A klasse Jan Harmen Folkerts en Sjoerd de Vries
  • 1e priis B klasse Jan de Vries, Arjanne Schaafsma en Jelle de Vries
  • 1e priis A klasse Wessel en Jente Schraa
  • Sijbout Colenbrander
  • 3e priis B klasse Egbert Sjoerd, Jelle en Rudy Dijkstra
  • 2e priis verliezersronde B klasse Iska, Sanne El en Klaas v:d Vlugt
  • 1e prijs verliezersronde B klasse Johan de Graaf, Lisanne Folkertsma en Marco de Graaf

Hjoed hienen we it famylje keatsen op it programma.
4 partuer yn de A Klasse en 10 partuer yn de B Klasse. Skitterend moai waar der by! Wat ha we it wer troffen hjoed.  Mei tank oan Bergsma Easterein foar de stipe fan de priizen! Tige tank!

A Klasse
1e priis Jente & Wessel Schraa
2e priis Sjoerd de Vries en Jan Harmen Folkerts

B Klasse
1e priis Jelle de Vries, Jan de Vries & Arjanne Schaafsma
2e priis Broer Greidanus, Johannes Wytse Heeg & Tina Greidanus
3e priis Egbert Sjoerd Dijkstra, Rudy Dijkstra & Jelle Dijkstra

1e priis yn de verliezersronde Johan de Graaf, Marco de Graaf & Lisanne Folkertsma
2e priis yn de verliezersronde Sanne El van der Vlugt, Iska van der Vlugt & Klaas van der Vlugt

En frijwilliger fan de dei wie Sijbout Colenbrander!

X