Additional menu

Priiswinners famyljekeatsen

  • A4C04358-5D49-4660-9262-B66C33D7F39D
  • FD1E6A91-1F12-436C-BE81-6301ADFF0247
  • 186C9F51-6B07-45AD-AA67-58CF70A672BE
  • 7A4CB97C-4F57-4FA5-A9F8-4363E76680B3
  • B6CE071F-0ADE-4FB4-B984-D81F730F6A2B
  • 93F79F22-B81F-4E30-B1BF-A78819C5799B
  • 60F537B3-8BD7-46CC-A64F-E4ACF97A0B36

Hjoed wie it famylje keatsen yn Wommels! Yn de A Klasse hienen we twa poules fan 3 partuer en yn de B klasse list keatsen mei 16 partuer! It wie wer tige slagge! De prizen binne stipe troch Restaurant Bergsma Easterein! Bedankt! Hjirûnder de priiswinners. Lokwinske allegear!

A Klasse
1e priis Wessel en Jente Schraa
2e priis Jelmer Hofstee, Jurjen Hofstee en Pieter de Vries

B klasse
1e priis Tina Greidanus, Broer Greidanus en Johannes Wytse Heeg
2e priis Mark en Durk Klijnsma
3e priis Jelle de Vries, Luitzen Schaafsma en Jan de Vries
3e priis Cornelis Bruinsma, Marrichje Abma en Johannes Abma

Verliezersronde
1e priis Jitske Plantinga, Bauke Jan Plantinga en Durk Haringsma
2e priis Egbert Sjoerd Dijkstra en Rudy Dijkstra

X