Additional menu

Priiswinners Franke Osinga partij

  • IMG_4626 Groot
  • IMG_4624 Groot
  • IMG_4621 Groot
  • IMG_4620 Groot
  • IMG_4617 Groot
  • IMG_4615 Groot
  • IMG_4613 Groot
  • 1F7E312B-5ABB-4D6E-A16A-D25C59FD62B0

Juster de Franke Osinga partij. Mei 10 partuer by de heren en 4 partuer by de dames, wie it in prachtige keatsdei! Dit keer prizen fan Tuincentrum Gaardenier.
Hjirunder de priiswinners. Lokwinske allegear!

Heren
1e priis Jelle de Vries, Tjeerd Dijkstra (K) & Gerrit Postma
2e priis Jurjen Eringa, Johan Delfsma & Jeen Houtsma
3e priis Douwe Kooistra, Marrit Meijer en Marco Weijer

Verliezersronde
1e priis Jesse van der Weide, Sybren Beert de Jong & Gerrit Jan Veenendaal
2e priis Eeltje Postma, Sietse Jellema & Arnold Dijkstra

Dames
1e priis Joke Delfsma & Jitske Veldman (K)
2e priis Sanne El van der Vlugt, Marije de Vries & Elisah de Boer

De folgende wedstryd is snein 2 juny!

X