Additional menu

Priiswinners Franke Osinga partij

  • Dames 2e prijs
  • B klasse 1e priis
  • Dames 1e priis
  • B klasse 2e prijs verl
  • B klasse 1e prijs verl
  • B klasse 2e prijs
  • Franke Osinga partij

In prachtige dei hân mei perfect keatswaar. Yn totaal 10 partuer yn de B klasse en in poultsje fan 4 partuer by de dames. Mei dank oan de Tuincentrum Gaardenier foar de moaie kransen. De priizen binne stipe troch Cafetaria It Snackhûs, tige tank!

B klasse
1e priis Jelmer Posthumus (K), Pieter de Vries & Amarins Wiersma
2e priis Johan Delfsma, Luitzen Schaafsma en Sietse Jellema

1e priis verliezersronde Eeltje Postma, Simon Bruinsma en Arjanne Schaafsma
2e priis verliezersronde Jente Schraa, Dirk Stegenga en Jelle de Boer

Dames klasse
1e priis Lisanne Rinia (K), Nienke Weijer en Aaltje Postma
2e priis Anouk Delfsma, Joke Delfsma en Daniëlle Hondema – Visser

Lokwinske allegearre!

De folgende ledenwedstryd is snein 4 juny, famyljekeatsen!

X