Additional menu

Priiswinners generale frouljus PC

  • 7276A788-4989-4143-AE1D-FA3BAD3EFDBE
  • F15701D7-7283-4678-BF02-7AFD44718820
  • 3DAD12DE-29DB-4A75-863B-7DC9C9DF8A5E
  • EA88DC1B-BA67-4DB1-B034-062C54253A4C
  • B06B0A5B-99D1-469A-A302-753E6EA934CD
  • 29C2AD82-BAD8-4B8A-BB9C-4BEDC31BECE6

Hjoed wie de Generale foar de Frouljus PC yn Wommels.
It wie in skitterende keatsdei! Mei dank oan Botenmarkt Friesland.

1e priis Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra & Marrit Zeinstra
2e priis Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia & Louise Krol
3e priis Annet de Haan, Margriet Bakker & Jeska Terpstra

X