Additional menu

Priiswinners Hemelvaartswykein

  • Klaske Gaastra
  • Tymen Stenekes
  • Tymen Stenekes krans
  • Tymen Bults
  • Sander Vriesema
  • Pieter Porte
  • Melle Terpstra
  • Klaske en Rens

Allergear wer priiswinners ôfrune wykein!
Lokwinske!

1e priis wún troch Pieter Porte by de 50+ yn Hearrenfean.
1e priis wún troch Klaske Gaastra bij de skoalfamkes yn Makkum.

Freed wie der regiokeatsen yn Turns. Hjir har Wommels hiel wat prizen wûn!
Klaske Gaastra & Rens Bos hienen tegearre de twadde priis wûn. Melle Terpstra hie de 1e priis en Sander Vriesema hie de 2e priis by de skoaljongens

Tymen Stenekes hie sneon de 1e priis yn Hartwerd en snein de 3e priis yn Raerd.
Tymen Bults hie snein de 1e priis yn de herkansing yn Rared.

X