Additional menu

Priiswinners jeugdwedstrijd 13 maaie 2022

  • Kabouters spelletjes
  • Kabouter spelletje
  • 7603e5b4-38d9-4bce-99b6-3c449f29c9b5
  • 029e0079-4665-4f18-ac5f-c858a4668206
  • 4f4588e6-412a-470a-ac82-b4378c8783be
  • 6069cf67-4dce-4380-ab01-fa6417bfe328
  • 3f4ac9fb-7531-47d7-803e-4e9624d78520
  • 38baf862-3328-4500-9f5a-11ad35707846

Juster de earste jeugdwedstriid! In protte wille by de kabouters en spannende wedstriiden by de aldere jeugd!

Lokwinske foar alle priiswinners!

Kabouters
1e Syan Bults
2e Sven Hallema
3e Maddy Bosma

Welpen
1e Alieke de Jong en Jinse Durk de Jong
2e Evy Wijnia, Sil Dusselaar en Famke Wiersma
3e Rutger Jellema en Tymen Stenekes
4e Melle Terpstra en Tymen Bults

Pupillen
1e Zenn Hoitinga en Yorick Visser
2e Sander Vriesema en Rudmer Jesse Joustra

Schooljeugd
1e Inez Bakker
2e Klaske Gaastra
3e Elisah de Boer

X