Additional menu

Priiswinners jeugdwedstryd 14 juny 2024

  • d11684b3-3bc6-4289-8009-3cd8a11d9ab7
  • 4295a2fa-179e-4d23-8b7a-3e0a575c8c8b
  • 2785eef2-3c58-458e-a214-4ca31c45a07f
  • 588bdea6-e0c2-41ef-917d-d6c4a14f9131
  • 66dcde07-3816-425b-9fd5-8f60c611384e
  • 09b69a9f-7ac6-4518-a805-710dd9d0427e
  • 62c40579-9c37-4199-bd17-bf8699459301

Freed wie der wer in jeugdpartij! By de kabouters en welpen poule keatsen en de skoaljeugd hienen 3 kear in oare maat. Al mei al moaie & spannende wedstryden hân! Lokwinske allegear mei jim priis!

Kabouters A
1e priis Dianthe Engbrenghof & Quin Hoitinga
2e priis Melle Wiersma & Anne Boukje van der Valk

Kabouters B
1e priis Ype Bijlsma & Feite Posthumus
2e priis Niels Wagenaar & Lyckle van der Heide

Welpen/pupillen
1e priis Redmer Politiek & Sietse Dijkstra
2e priis Jinse Durk de Jong & Brent Toering

Pupillen/ skoaljeugd
1e priis Rens Bos
2e priis Evan de Jong
3e priis Zenn Hoitinga

Op nei de folgende wedstryd!

X