Additional menu

Priiswinners jeugdwedstryd 2 juny 2023

  • Welpen 2 juny 2023
  • Skoaljeugd 2 juny 2023
  • Kabouters 2 juny 2023

Ôfrune freed wie der in jeugdwedstyd! Fan de kabouters oant en mei de skoaljeugd. Mei dank oan de stipe fan Wheagan! Lokwinske allegearre mei jim priis!

Kabouters
A poule
1e priis Redmar de Boer & Fender Flisijn
2e priis Wybren Politiek & Quin Hoitinga

B Poule
1e priis Tys van Wijngaarden & Renske Politiek
2e priis Jilles Reitsma & Idsert Stenekes
3e priis Ids Politiek & Frija de Jong
4e priis Tjitse Posthumus & Mara de Boer

Welpen
1e priis Melle Terpstra & Hidde Wijnia
2e priis Tymen Bults & Anne Mare Breeuwsma

1e priis verliezersronde Tymen Stenekes & Lisa Hoogstra
2e priis verliezersronde Veerle Peters & Jasper Huitema

Pupillen
1e priis Sjoerd Breeuwsma
2e priis Rudmer Jesse Joustra
3e priis Evy Wijnia

Skoaljeugd
1e priis Dianne de Jong & Zenn Hoitinga
2e priis Sietse Jellema & Hiske Bos

X