Additional menu

Priiswinners jeugdwedstryd

 • 450174553_804021451710524_7700025113723679972_n
 • 450167736_804204261692243_5787649331665348166_n
 • 450159510_804020501710619_7491752433159907268_n
 • 450124812_804021345043868_3025904535679616825_n
 • 450123921_804021401710529_7280722825726160485_n
 • 450065803_804021361710533_5112880589816505430_n
 • 449845395_804021275043875_8684962473636734090_n
 • 449791351_804021241710545_5446860501640789505_n
 • 449786026_804021235043879_2024590021910550430_n
 • 449733380_804021338377202_5033231580548899287_n
 • 449609029_804021315043871_8790569347792475775_n
 • 449608158_804021391710530_4351435594114389604_n
 • 449332118_804021375043865_5739831822003142507_n
Juster wie de jeugd fan Wommels & Keatsferiening Easterein oan it keatsen yn waar & wyn!
Lokwinske allegear mei jim priis! Wheagan tige tank foar de stipe!
Kabouters A
1e priis Melle Wiersma & Tys van Wijngaarden
2e priis Ids Politiek & Dianthe Engbrenghof
3e priis Renske Politiek & Quin Hoitinga
Kabouters B
1e priis Fay Peters & Jorn Vellinga
2e priis Feije Sjoerd Meindertsma & Mara de Boer
Welpen A
1e priis Jelke Sijbesma & Iris Bosgra
2e priis Syan Bults & Wybren Politiek
Welpen B
1e priis Harmen Joustra & Stijn Kuiper
2e priis Brend Toering & Hielke Tuinstra
Pupillen
1e priis Alieke de Jong & Bauke Jan Dijkstra
2e priis Fenne Sijbesma & Rudmer Jellema
Skoaljeugd
1e priis Rens Bos
2e priis Rutmer Jesse Joustra
X