Additional menu

Priiswinners jeugdwedstryd

  • Kabouters A poule 2e priis Renske Politiek en Ids Politiek
  • Kabouters B Poule 1e priis Dianthe Engbrenghof en Jildert Okkema
  • Kabouters B poule 2e priis Fay Peters en Niek Hofstra
  • Welpen 1e priis Ids van Wijngaarden en Redmar de Boer
  • Welpen 2e priis Wybren Poltiek, Bouke Dorenbos en Dex Hoitinga
  • Skoaljeugd 1e priis Evy WIjnia en 2e priis Melle Terpstra
  • 444486821_783971650382171_4102110403410887024_n
  • Kabouters A poule 1e priis Imre Brouwer en Tys van Wijngaarden
Juster mocht de jeugd wer yn aksje! It wie in prachtige middie! Lokwinske allegear mei jim priis!
Kabouters
A Poule
1e priis foar Tys van Wijngaarden & Ymre Brouwer
2e priis foar Renske Politiek & Ids Politiek
B Poule
1e priis foar Dianthe Engbrenghof & Jildert Okkema
2e priis foar Fay Peters & Niek Hofstra
Welpen
1e priis foar Ids van Wijngaarden & Redmar de Boer
2e priis foar Dex Hoitinga, Wybren Politiek & Bouke Dorenbos
Skoaljeugd
1e priis foar Evy Wijnia
2e priis foar Melle Terpstra
X