Additional menu

Priiswinners jubileumpartij 2 july 2022

 • 1e prijzen Jubileum
 • 2e verl senioren
 • 1e verl senioren
 • 2e prijs senioren
 • Senioren 1e prijs
 • 2e verl B klasse
 • 1e verl B klasse
 • 3e prijs B klasse
 • 2e prijs. B klasse
 • 1e prijs B klasse
 • 3e prijs A klasse
 • 2e prijs A klasse
 • 1e prijs A klasse
 • Dames 1e en 2e verl
 • 3e prijs dames
 • 2e prijs dames
 • 1e prijs dames

De priiswinners fan de jubileumpartij fan ôfrûne sneon! Der waard yn fjouwer ferskillende klassen keatst . A, B, 50+ en Dames Klasse. Lokwinske allegear!

Senioren 50+

1e priis Bertus Bootsma, Anne Brouwer en Jan Tjerkstra

2e priis Simon Kingma, Jelle de Boer en Leendert Terpstra

1e priis verliezersronde Tjeerd Dijkstra, Johan de Graaf en Willem de Boer

2e priis verliezersronde Age van der Goot,  Sicco Jellema en Appie Posthumus

Dames

1e priis Esther Hoitinga, Marrichje Abma en Elke Hiemstra

2e priis Tina Greidanus, Liesbeth van der Ende en Mariska Vriesema

3e priis Sanne El van der Vlugt & Djoeke Eringa

1e priis verliezersronde Arjanne Schaafsma, Anna Metzlar en Dianne de Jong

2e priis verliezersronde Elske Deinum, Agnes Posthumus en Elisah de Boer

B Klasse

1e priis Broer Greidanus, Annejan Hallema en Eeltsje Bootsma

2e priis Pieter de Vries,  Johan Gaastra en Trienus de Jong

3e priis Johan Delfsma, Janieke Popma en Hendrik de Jong

1e priis verliezersronde  Tjeerd de Vries, Mark Klijnsma en Jeen Houtsma

2e priis verliezersronde Klaas Bouke Faber, Jan Weijer en Sietse Jellema

A Klasse

1e priis Jelte Pieter Dijkstra, Wessel Schraa en Kees Adema

2e priis Pieter Sijtsma, Tjipke Okkema en Eeltje Postma

 

Bedankt foar de foto’s Henk Bootsma.

X