Additional menu

Priiswinners Keningspartij!

  • IMG_4497
  • C klasse 2e priis Baukje Terpstra en Lysanne Wiersma
  • C klasse 1e prijs Anouk Delfsma Marije de Vries en Rens Bos
  • B Klasse 3e prijs Frans Dooper, Sietse Jellema en Gerrit Postma
  • B klasse 2e priis Arjen van der Zee, Janieke Popma en Jan Weijer
  • B klasse 1e prijs Willem Wijnia, Sjoerd de Vries en Luitzen Schaafsma
  • B klasse 2e priis verl Bertus Bootsma, Klaas Bouke Faber en Anne Brouwer
  • B klasse 1e prijs verl Eddy Visser, Sybren Beert de Jong en Johan Delfsma
  • Schermafbeelding 2024-04-28 om 17.27.28

Hjoed wie de Keningspartij. In prachtig moai begjin fan it nije seizoen! Prizen stipe troch Jumbo Kooistra Wommels,tige tank! Mei yn totaal 16 partuer op de list, werfan 10 yn de B klasse en 6 yn de C klasse.

Hjirunder de priiswinners. Lokwinske allegear!

B klasse

1e priis Willem Wijnia, Luitzen Schaafsma en Sjoerd de Vries

2e priis Arjen van der Zee, Jan Weijer en Janieke Popma

3e priis Frans Dooper, Gerrit Postma en Sietse Jellema

Verliezersronde

1e priis Sybren Beert de Jong, Johan Delfsma en Eddy Visser

2e priis Klaas Bouke Faber, Bertus Bootsma en Anne Brouwer

C Klasse

1e priis Anouk Delfsma, Rens Bos en Marije de Vries

2e priis Baukje Terpstra & Lysanne Wiersma

X