Additional menu

Priiswinners Keningspartij

  • 2e Priis Dames
  • 1e Priis Dames
  • B Klasse 2e priis verl
  • B klasse 1e verl
  • B Klasse 3e Priis
  • B Klasse 2e Priis
  • B Klasse 1e Priis
  • A Klasse 2e Priis
  • 1e priis A klasse
  • Priiswinaars Keningspartij 2022

In prachtige dei mei 56 keatsers! Mei dank oan Jumbo Kooistra Wommels!

A Klasse

1e Jacob Klaas Haitsma, Jelmer Posthumus en Wessel Schraa

2e Jan Friso Bruinsma, Ewout de Boer en Jelle de Vries

 

B klasse

1e Klaas Bouke Faber, Anne Brouwer en Jan Weijer

2e Menno Eringa, Jelle Wiersma en Willem Wijnia

3e  Arnout Meijer, Folkert Gaastra en Jente Schraa

 

Verliezersronde

1e Wesley van der Wint en Luitzen Schaafsma

2e Broer Greidanus, Egbert Sjoerd Dijkstra en Auke Eringa

 

Dames

1e Anouk Delfsma, Lysanne Wiersma en Fenna Hoekstra

2e Tina Greidanus, Joke Delfsma en Aaltje Postma

X