Additional menu

Priiswinners nachtkeatsen

  • 3e prijs Jacob Klaas, Inne en Hiske
  • 2e verl Lourens, Klaske en Douwe
  • 2e prijs Arnold, Lysanne en Jelle
  • 1e verl Jeen, Nyncke en Menno
  • 1e prijs Luitzen, Eddy en Eeltje
Juster wie it nachtkeatsen op de Terp! In prachtige deelname mei 20 partuer op de list!
Lokwinske allegear mei jim priis! 🥳🎈 Mei dank oan Brownies&downieS Sneek foar stipe fan de priizen!🙌🏻 En Tuincentrum Gaardenier foar it meitsjen fan de prachtige krânsen!
1e priis Luitzen Schaafsma, Eddy Visser en Eeltje Postma
2e priis Arnold Dijkstra, Lysanne Wiersma en Jelle de Vries
3e priis Jacob Klaas Haitsma, Inne Heerma en Hiske Bos
1e priis yn de verliezersronde Jeen Houtsma, Nyncke Beckers en Menno Eringa
2e priis yn de verliezersronde Lourens van der Pol, Klaske Gaastra en Douwe Kooistra
X