Additional menu

Priiswinners nachtkeatsen

  • AE92486C-E88B-4467-A821-95746FFA6249
  • 742C72F0-C107-4730-A738-C28DA47D8D20
  • C8519002-4C84-4794-9A9E-8CF0D41BAFC3
  • 37D340E5-05EA-4BC5-B891-9E373A76F911
  • AE31FCE8-36DD-46CA-8EBD-4C5DED2EABC4
  • 2571CB86-4727-4882-9ACD-F900E3D99C3D
  • CF4D6E7F-7C74-4290-96F5-34CC78D40C2D

Justerjûn wie it nachtkeatsen op de Terp! Mei 12 partuer yn de B klasse en 4 partuer yn de A klasse wie it wer tige slagge!

Hjirûnder de priiswinners. Lokwinske allegear!

Nacht keatsen
B Klasse
1e priis Jesse van der Weide, Marco Weijer en Andries Wiersma.
2e priis Jurjen Eringa, Gerwin Sijbesma en Wouter Jan Postma.
3e priis Klaas Bouke Faber, Jelle Wiersma en Djoeke Eringa.

Verliezersronde
1e priis Haye Jan de Boer, Sietse Jellema en Elke Hiemstra.
2e priis Johan Delfsma, Eeltsje Bootsma en Nynke Beckers.

A klasse
1e priis Jelle de Vries, Eeltje Postma en Peter Stuiver.
2e priis Erik Haitsma, Stefan van der Weg en Jente Schraa.

X