Additional menu

Priiswinners ôfrune wykein

  • Priiswinners wykein fan wike 22

Allegear wer priiswinners ôfrune wykein! Lokwinske allegearre!

Alieke de Jong hie de 1e priis by de pupillen famkes yn Morra Lioessens.

Tymen Stenekes hie de 1e priis verliezersronde by de welpenjongens yn Witmarsum.

Sietse Jellema hie de 1e priis by de skoaljongens yn Witmarsum.

Rudmer Jellema hie de 1e priis by de pupillen jongens yn Witmarsum.

Jelle de Boer, Bertus Bootsma & Pieter Porte hienen snein de 1e priis yn de verliezersronde by de heren 50+ yn Goënga

Evert Pieter Tolsma hie de 3e priis bij de Heren Hoofdklasse yn Dronryp.

X