Additional menu

Priiswinners pearkekeatsen

  • f2c79d0f-9f5f-42e2-b8be-f76e52ee0e36
  • ecd0a28d-1142-406b-9211-1bf05f998b90
  • c192f730-29dd-4eff-bd16-eb4a765351f4
  • 887ff730-c4ba-4000-9fbd-73b4da336692
  • 177f3922-17dd-403f-a92b-0924c97767e1
  • 86f1f89e-26b4-4286-b70d-f21200c39598
  • 6d9f19cc-f3a4-464e-a639-4cfe98e26eec
Hjoed in moaie dei foar it pearke keatsen! Mei prizen fan Grand Cafe It Reade Hynder, tige tank!
Hjirûnder de priiswinners.
Lokwinske allegear!
A Klasse
1e priis Martzen Deinum & Johan Gaastra
2e priis Janneke & Tjipke Okkema
3e priis Marije de Vries & Eeltje Postma
4e priis Marieke Altenburg & Eeltsje Bootsma (en Ilse Zwaagstra) en Matty Los & Ewout de Boer
B klasse
1e priis Petra & Trienus de Jong
2e priis Lisanne Rinia & Egbert Sjoerd Dijkstra
3e priis Tineke & Tjeerd Dijkstra
X