Additional menu

Priiswinners pearkekeatsen 28 augustus 2022

 • 1e priis A Klasse Marrit en Jelle
 • 1e priis B klasse Djoeke en SB
 • 2e priis A klasse Baukje en Eeltje
 • 2e priis B klasse Siebrich en Wesley
 • 3e priis A Klasse Martzen en Johan
 • 3e priis A klasse Arjanne en Jelle
 • 3e priis B klasse Janien en KB
 • 3e priis B klasse Elske en Johan
 • 4e priis A Klasse Merle en Stefan
 • 4e priis A Klasse Hester en Jaap
 • 4e priis A Klasse Frits en Truus
 • 4e priis A Klasse Aaltsje en Johan
 • DJI_0138

Juster wie it pearkekeatsen mei 64 pearkes! Wedstrydlieding troch Liesbeth van der Ende & Sietze Greidanus, lekker ite mei pizza’s fan Atze & nei ôfrin noch muzyk fan Berend Riemersma & DJ Bas. Tank oan Lieuwe Bosch die de hiele dei skitterende foto’s had makke! Fia ûndersteande link binnen alle foto’s te besjen;

https://myalbum.com/album/kDpvhPwtDJ9

Hjirunder de priiswinners. Lokwinske allegear!

A Klasse
1e priis Marrit Meijer & Jelle Cnossen
2e priis Baukje Terpstra & Eeltje Postma
3e priis Arjanne Schaafsma & Jelle de Vries
3e priis Martzen Deinum & Johan Gaastra
4e priis Aaltsje Kroes & Johan Delfsma
4e priis Hester Kingma & Jaap Toering
4e priis Truus Overal & Frits Hoekstra
4e priis Merle Visser & Stefan van der Weg

B Klasse
1e priis Djoeke Eringa & Sybren Beert de Jong
2e priis Siebrich Atsma & Wesley van der Wint
3e priis Elske Deinum & Johan Cnossen
3e priis Janien van der Meulen & Klaas Bouke Faber

X