Additional menu

Priiswinners pearkekeatsen

  • 3 priis B klasse Martina en Hylke
  • 3e priis B klasse Nynke & Frank
  • 2e priis Ilse en Eeltsje
  • 1e priis B klasse Willem en Marije
  • 2e priis A klasse Jelle & Arjanne
  • 1e priis A klasse Sietske en Ewout
  • 3e priis A Klasse Wessel, Esther, Jesse en Janieke
  • 4e priis A Klasse Jurjen en Janien
  • 4e priis A klasse Klaas Bouke en Gerwin
  • Groepsfoto pearkekeatsen 2023

Juster wie it pearkekeatsen 👫 mei 52 partoer op de list! It wie tropisch warm!☀️🥵

Mei dank oan de Walrus foar de stipe fan de priizen & Tuincentrum Gaardenier foar de krânsen!🙌🏻
Lieuwe Bosch tige tank foar de prachtige foto’s!📸

Lokwinske allegear mei jim priis!🥳

A Klasse
1e priis Sietske Okkema & Ewout de Boer
2e priis Arjanne Schaafsma & Jelle de Vries
3e priis Esther van der Eems & Wessel Schraa
3e priis Janieke Popma & Jesse van der Weide
4e priis Iska van der Vlugt & Klaas Bouke Faber
4e priis Janien van der Meulen & Jurjen Eringa
4e priis Jeska Terpstra & Gerwin Sijbesma

B klasse
1e priis Marije Miedema & Willem Miedema
2e priis Ilse Schuijf & Eeltsje Bootsma
3e priis Nynke Beckers & Frank Bervoets
3e priis Martina Kooistra & Hylke Flapper

 

Hjirûnder de link nei de foto’s fan Lieuwe Bosch.

https://myalbum.com/album/NaocmvsNzyUp/?invite=a36b2aca-0f49-48fa-b532-22b8631197cf&fbclid=IwAR0-UbchHg9baigFp2tYaW4ShE613eRNpsDo83P-dYA8hUPtI6KJSDxJlMg_aem_AfzeTeCzjqaL0d_ScQp25FFMpeQONr2x-kxCWvTv23O3unnDlvlPF9wPzw8aBL15-Pw

X