Additional menu

Priiswinners Pinksterwykein!

  • 6436EDBD-F7A2-48A1-A92B-D7685A5EA61C
  • 206B3AAB-19FA-44F0-8AD5-F72B119BB5EE

Yn it pinksterwykein waard der folop keatst!
Lokwinske allegear mei jim priis!

1e priis wún troch Rens Bos en in 1e priis foar Klaske Gaastra yn Goënga by de skoalfamkes.

Sander Vriesema hie de 2e priis by de skoaljongens yn Goënga.

Rutmer Jellema hie de 3 priis bij de pupillenjongens yn Kimswerd en Sietse de 1e priis yn de verliezersronde by de skoaljongens yn Kimswerd

Ôfrûne woansdei wiene de foarrondes foar it kampioenskip basisskoallen Súdwest Fryslân. Van It Funemint diene Jaring Jan Postma, Tymen Bults en Jinse Durk de Jong mei en ha de twadde priis wûn! Moarn de finales fan it kampioenskip op it Sjûkelân yn Frentsjer!

Jelle de Boer hie de 3e priis hy de Heren 50+ yn Wommels.

Jente Schraa hie de 1e priis by de junioaren yn Goënga.

Johan Gaastra hie de 3e priis by de jongens yn Weidum.

Evy Wijnia hie de 1e priis by de pupillenfamkes yn Herbaijum.

Sjanet Wijnia hie de 2e priis by de Dames Hoofdklasse yn Jorwert.

X