Additional menu

Priiswinners Sijbren Hoekstra partij

 • 1e priis C klasse Tina Greidanus, Jitske Veldman en Djoeke Eringa
 • 2e priis C klasse Baukje Terpstra, Nyncke Terpstra en Arjanne Schaafsma
 • 3e priis C klasse Lieke Delfsma, Dianna de Jong en Elisah de Boer Normaal
 • 3e priis C klasse Joke Delfsma, Anouk Delfsma en Lisanne Rinia Normaal
 • 2e priis A klasse Simon vd Vaart, Ydo Harkema en Bote Strikwerda
 • 1e priis A klasse Jeroen de Boer, Stefan van der Meer en Daniel Rob
 • 2e verl B klasse Wiebe Heeres, Arnout Meijer en Dirk Stegeng
 • 1e priis verl. Harm Jacob Postma, Hidde Jorritsma en Trienus de Jong
 • 3e priis B klasse Hester Bruinsma, Habtamu de Hoop, Lysanne Wiersma, Pieter de Vries, Jorrit Veldman en KB Faber
 • 2e priis B Klasse Jente Schraa, Johannes Bouma en Reinder Hendriks
 • 1e priis B Klasse Dooitzen de Boer, Jildert Stellingwerf en Jochum Hoekstra

Hjoed de 5e edysje fan de Sijbren Hoekstra partij mei 40 partuer op de list yn A, B en C Klasse. Skitterende dei hân mei prachtig waar!

Lokwinske allegear mei jim priis!

A Klasse
1e priis Jeroen de Boer, Daniël Rob & Stefan van der Meer
2e priis Bote Strikwerda, Simon van der Vaart & Ydo Harkema

B Klasse
1e priis Dooitzen de Boer, Jildert Stellingwerf & Jochum Hoekstra
2e priis Jente Schraa, Johannes Bouma & Reinder Hendriks
3e priis Jorrit Veldman, Pieter de Vries & Klaas Bouke Faber
3e priis Habtamu de Hoop, Hester Bruinsma & Lysanne Wiersma

1e priis verliezersronde Harm Jacob Postma, Hidde Jorritsma & Trienus de Jong
2e priis verliezersronde Arnout Meijer, Wiebe Heeres & Dirk Stegenga

C Klasse
1e priis Jitske Veldman, Tina Greidanus & Djoeke Eringa
2e priis Arjanne Schaafsma, Nyncke Terpstra & Baukje Terpstra
3e priis Anouk Delfsma, Lisanne Rinia & Joke Delfsma
3e priis Lieke Delfsma, Elisah de Boer & Dianna de Jong

X