Additional menu

Priiswinners Sijbren Hoekstra partij

 • 1e priis C klasse
 • 2e priis C Klasse
 • 3e priis C Klasse
 • 1e priis verliezersronde C klasse
 • 2e priis verliezersronde C Klasse
 • 1e priis B Klasse
 • 2e priis B klasse
 • 3e priis B Klasse
 • 1e priis verliezersronde B Klasse
 • 2e priis verliezersronde B Klasse
 • 1e A Klasse
 • 2e priis A Klasse
 • 4F757FB5-E6CA-4DCB-8F34-7B8C47BA03BB

Juster wie de Sijbren Hoekstra partij! Mei yn totaal 44 partuer op de list yn in A, B en C Klasse. In prachtige dei & in moaie ôfsluting fan it keatsseizoen!

Mei tank oan de stipers Marco Bakker, Boubedriuw Kooistra & fansels Sijbren Hoekstra!

Hjirunder de priiswinners. Lokwinske allegear!

A Klasse
1e priis Habtamu de Hoop, Jelle Cnossen (K) & Lourens van der Pol
2e priis Klaas Jan Oosterbaan, Dennis Damstra & Sytze Bram de Witte

B Klasse
1e priis Durk Klijnsma(K) & Bertus Bootsma
2e priis Jente Schraa, Marten Algra & Reinder Hendriks
3e priis Mark Klijnsma & Wessel Schraa

1e priis verliezersronde Jochum Hoekstra, Dooitze de Boer & Stephan Adisi
2e priis verliezersronde Jesse van der Weide, Hendrik Engbrenghof & Sjoerd Rispens

C Klasse
1e priis Lysanne Wiersma, Baukje Terpstra (K) & Hester Bruinsma
2e priis Jan Tjerkstra, Anne Brouwer & Johan de Graaf
3e priis Anouk Delfsma, Joke Delfsma & Lisanne Rinia

1e priis verliezersronde Jessye Greidanus, Tina Greidanus & Djoeke Eringa
2e priis verliezersronde Michelle Verbeek, Petra de Jong & Dianne de Jong

X