Additional menu

Priiswinners snein 2 juny 2024

  • IMG_5001 Normaal/Users/djoekeeringa/Downloads/IMG_4989 Normaal.jpeg
  • IMG_4994 Normaal
  • IMG_4998 Normaal
  • IMG_4991 Normaal
  • IMG_4989 Normaal

Hjoed wer in moaie ledenwedstyd op de aginda. Mei twa poultjes fan 3 by de mannen en in poultsje fan fjouwer by de dames. Al mei al in moaie keatsdei! Mei priizen fan Murk’s Slagerij! Lokwinske allegear mei jim priis!

B klasse
1e priis Marco Weijer, Eeltje Postma en Broer Greidanus
2e priis Jelle de Vries, Jurjen Eringa & Mark Klijnsma

C Klasse
1e priis Anouk Delfsma, Rens Bos & Joke Delfsma
2e priis Lieke Delfsma, Elisah de Boer en Petra de Jong

Folgende wedstryd is tongersdei 20 juny mei it feestkeatsen!

X