Additional menu

Priiswinners wike 18

De priiswinners fan ôfrune wykein! Lokwinske allegear!

Rens Bos 1e priis yn Ysbrechtum by de skoaljeugd.
Rutmer Jellema hie de 1e priis yn de herkansingsronde by de pupillen yn Easterlittens.
Ids van Wijngaarden hie de 3e priis by de welpen yn Easterlittens.
Anne Brouwer hie de 1e priis by de heren 50+ yn Berltsum.
Quin Hoitinga & Fender Flisijn hienen de 2e priis by de kabouters yn Raerd.
Elle Flisijn & Veerle Peters hienen de 2e priis bij de welpen famkes ôfdieling yn Tsjom.
Syan Bults, Ids van Wijngaarden & Redmer Politiek hienen de 4e priis bij de welpen jongens ôfdieling yn Tsjom.
Alieke de Jong hie de 1e priis by de pupillen famkes yn Mantgum.

X