Additional menu

Priiswinners wike 19

  • Bertus, Rens, Alieke en Evy
  • Syan, Ids, Tjeerd en Elle

It wykein hienen we prachtig keatswaar! En waard wer in soad keats yn omkriten! Lokwinske allegear mei jim priis!

1e priis wún troch Elle Flisijn by de welpen famkes yn Arum
Bertus Bootsma hie de 3e priis by de heren 50+ yn Heerenveen
Ids van Wijngaarden hie de 2e priis bij de welpen jongens yn Minnertsgea
Alieke de Jong en Evy Wijnia hienen de 1e priis by de pupillen famkes ôfdieling yn Minnertsgea
Tjeerd Dijkstra hie de 2e priis by de heren 50+ yn Goaiïngea
Rens Bos hie de 1e priis by de skoalfamkes yn Snits
Syan Bults hie de 2e priis hy de welpen jongens yn Minnertsgea

X