Additional menu

Priiswinners wike 20

  • E0B823CA-CDDC-416E-921B-729BA2C013A5
  • 9FFFBB76-58D8-45D3-8032-ED98AC50CC2B

Yn it pinksterwykein is der wer keatst troch us leden!  Yn Makkum, Weidum, Hallum, Raerd , Easterein mar ek yn Wommels.

Lokwinske allegear mei jim priis!

Fender Flisijn hie de 1e priis herkansingsronde by de welpen jongens yn Makkum
Tymen Bults hie de 1e priis by de pupillen jongens yn Hallum
Ids van Wijngaarden hie de 3e priis by de welpenjongens yn Raerd
Zenn Hoitinga hie de 1e priis by de skoaljongens yn Weidum
Anouk Delfsma hie de 1e priis yn de herkansingsronde by de famkes yn Wommels
Dianne de Jong hie de 2e priis yn de herkansingsronde by de famkes yn Wommels
Rens Bos hie de 2e priis by de skoalfamkes yn Weidum
Tjeerd Dijkstra de 2e priis by de heren 50+ yn Easterein

X