Additional menu

Priiswinners wike 21

  • 8CDC90DC-6307-43E9-82AC-92A30C97E222
  • C06E25D7-5786-426F-8765-BC8A2DFFC9A2
  • 7885FE68-4D44-4294-AE2C-AF0788D54C7F

Allegear priiswinners yn Wommels!
It listje wurdt eltse wyke langer!

Zenn Hoitinga hie de 1e priis by de skoaljongens yn Tzummerum
Ids van Wijngaarden hie de 1e priis by de welpen yn Mantgum
Redmar de Boer hie de 1e priis yn de herkansingsronde by de welpen yn Mantgum
Tymen Stenekes hie de 2e yn de herkansingsronde by de welpen yn Mantgum
Ids van Wijngaarden & Syan Bults hienen de 2e priis by de ôfdielingswedstryd by de welpen yn Grou
Fender Flisijn hie de 3e priis by de welpen yn Grou
Tiede Rinse Posthumus hie de 1e priis bij de welpen yn Grou
Sicco Jellema hie de 1e priis yn de herkansingsronde by de heren 50+ yn Wommels
Durk Klijnsma hie de 1e priis by de heren 50+ yn Wommels
Milan van der Weg, Sietse Jellema en Johan Gaastra hienen de 4e priis by de jongens ôfdieling yn Hommerts
Tymen Bults hie de 1e priis yn de herkansingsronde by de pupillen yn Tsjom
Melle Terpstra hie de 2e priis by de pupillen yn Tsjom
Rens Bos hie de 1e priis by de skoalfamkes yn Tzummarum

X