Additional menu

Priiswinners wike 23

 • Veerle Peters 2e prijs herk welpen Tsjummearum
 • Anne Brouwer 2e prijs heren 50 B klasse Stiens
 • 2e prijs Bertus Bootsma heren 50 A klasse Stiens
 • 1e prijs herkansing Fender Flisijn welpen Exmorra
 • 1e prijs welpen Ids van Wijngaarden Cornjum
 • Evy Wijnia en Alieke de Jong 2e prijs afdeling pupillen Bolsward
 • Sjanet Wijnia 1e prijs dames hoofdklasse Grou
 • Sjanet Wijnia 1e prijs Stiens
 • Rutmer Jellema 3e prijs pupillen Exmorra
 • Evert Jelle 3e prijs Fender Flisijn 1e herkansing welpen Exmorra
 • Bertus Bootsma 2e prijs Nijwier heren 50 A klasse
 • 3e prijs pupillen afdeling Easterwierrum Melle Terpstra, Tymen Stenekes en Tymen Bults

Wer in moai keatswykein, werby in soad prizen mei nei Wommels giene!
Lokwinske mei jim priis!

Bertus Bootsma hie de 2e priis yn de A klasse by de heren 50+ yn Stiens en de 2e priis yn Nijewier
Anne Brouwer hie de 2e priis yn de B klasse by de heren 50+ yn Stiens
Sjanet Wijnia hie de 1e priis by de dames hoofdklasse yn Stiens en ek yn Grou hie ze de 1e priis
Veerle Peters hie de 2e priis yn de herkansingsronde by de welpen yn Tsjummearum
Ids van Wijngaarden hie de 1e priis by de welpen yn Jelsum/Koarnjum/ Britsum
Rutmer Jellema hie de 3e priis by de pupillen yn Exmorra
Fender Flisijn hie de 1e priis yn de herkansingsronde by de welpen yn Exmorra
Evert Jelle de Jong hie de 3e priis by de welpen yn Exmorra
Evy Wijnia en Alieke de Jong hienen de 2e priis by de pupillen ôfdieling yn Bolsert
Tymen Stenekes, Melle Terpstra en Tymen Bults hienen de 3e priis by de pupillen ôfdieling yn Easterwierrum

X