Additional menu

Priiswinners wike 25

  • IMG_5409
  • IMG_5408
  • IMG_5407
  • IMG_5406
  • IMG_5324
  • IMG_5323
  • 30406acc-01b5-463e-a96d-81be08f1362d
  • 57B8C7AA-3395-41CE-B2E5-921D98269609
  • IMG_5325

Ondanks de doarpsfeesten waard der in soad keatst mei it moaie waar! Lokwinske mei jim priis!

Ids & Renske Politiek hienen de 3e priis by de kabouters yn Minnertsgea
Sjanet Wijnia hie de 1e priis yn Oantsjerk en de 2e priis yn Easterein by de Dames hoofdklasse
Rixt Wijnia hie 1e priis yn de herkansingsronde by de dames eerste klasse yn Goutum
Evy Wijnia hie de 1e priis yn Drylst by de pupillen famkes
Syan Bults hie de 1e priis bij welpen yn Weidum
Redmer Politiek hie de 3e priis bij de welpen yn Weidum
Rens Bos hie de 2e priis by de skoalfamkes yn Hommerts
Tjeerd Dijkstra, Bertus Bootsma en Pieter Porte hienen de 3e priis wûn by de ôfdieling heren 50+ yn Menaam

X