Additional menu

Priiswinners wike 26

  • IMG_5556
  • IMG_5555
  • IMG_5554
  • IMG_5553
  • IMG_5548
  • IMG_5547
  • IMG_5546
  • IMG_5463
It wykein giene der wer moai wat prizen mei nei Wommels! Lokwinske allegear!
Bertus Bootsma hie de 1e priis yn Pingjum by de heren 50+
Syan Bults hie de 2e priis by de welpen jongens yn Sint Jabik
Tymen Bults hie de 2e priis by de pupillen jongens yn Sint Jabik
Melle Terpstra hie de 3e priis by de pupillen jongens yn Sint Jabik
Sjanet Wijnia hie de 1e priis by de dames hoofdklasse yn Balk
Rixt Wijnia hie de 2e priis by de dames eerste klasse yn Goaiïngea
Redmar de Boer hie de 2e priis by de welpen jongens yn Koarnwert
Zenn Hoitinga hie de 1e priis yn de herkansingsronde by de skoaljongens yn Achlum
X