Additional menu

Priiswinners yn it Pinkster wykein

  • IMG_7215
  • Rixt 2e Harlingen
  • Rens Bos 1e Goenga
  • Rens Bos 1e Morra lioessens

Yn it Pinksterweekein waard der ek folop keatst. Lokwinske allegear!

Freed 3 juny 2022 hie Rens Bos de 1e priis by de pupillen famkes yn Goaiïngea en Sneon 4 juny 2022 de 1e priis by de pupillen famkes yn Morra-Lioessens.

Snein 5 juny 2022 hie Rixt Wijnia de 2e priis by de Dames eerste klasse yn Harns.

Snein 5 juny 2022 hie Milan van der Weg de 3e priis by de jongens yn Pingjum.

X