Additional menu

Priiswinners yn wike 23!

  • wike 23 deel 2
  • wike 23 deel 1

Lokwinske allegearre!

4e priis op it NK🇳🇱 jongens yn Sint Anne wún troch Johan Gaastra, Milan van der Weg en Redmer Wiersma

1e priis wún troch Melle Terpstra by de welpenjongens yn Scharnegoutum
2e priis wún troch Tymen Bults by de welpenjongens yn Scharnegoutum
3e priis wún troch Tymen Stenekes by de welpenjongens yn Scharnegoutum

1e priis yn de herkansing wún troch Alieke de Jong yn Tsjom by de pupillenfamkes
2e priis yn de herkansing wún toch Evy Wijnia yn Tsjom by de pupillenfamkes

3e priis wún troch Veerle Peters yn Hommerts hy de welpen meisjes

2e priis wún troch Quin Hoitinga & Fender Flisijn yn Minnertga by de kabouters

1e priis wún troch Rudmer Jellema by de pupillen jongens yn Winsum
1e priis wún troch Sietse Jellema by de skoaljongens yn Winsum

2 priis wún troch Rudmer Jesse Joustra yn Hommerts by de pupillenjongens

X