Additional menu

Priiswinners yn wike 24!

  • Tymen Stenekes, Tymen Bults en Melle Terpstra

Evert Pieter Tolsma hie snein 18 juny de 🥈 priis bij de heren 1e klasse yn Minnertsga

Rixt Wijnia hie de 🥇 priis yn de herkansingsronde by de dames eerste klasse yn Itens

De🥈 priis by de welpen ôfdieling yn Jirnsum foar Melle Terpstra, Tymen Bults en Tymen Stenekes.

Lokwinske allegearre!🥳
Succes dit wykein!⚾️☀️

X