Additional menu

Priiswinners yn wike 25!

  • Johan Gaastra
  • Tymen Stenekes 1e verl
  • Klaske Gaastra 1e verl.
  • Evan de Jong
  • Ids van Wijngaarden
  • Veerle Peters
  • Pieter Porte, Bertus Bootsma en Auke Eringa
  • Syan Bults

Lokwinske allegearre!🙌🏻

🥇 priis foar Syan Bults hij de welpen
yn Wiuwert/ Britswert

🥇 priis yn de herkansingsronde foar Tymen Stenekes by de welpen yn Wiuwert/ Britswert

🥇 priis yn de herkansingsronde foar Klaske Gaastra by de skoalfamkes yn Lollum/ Waaksens

🥇 priis foar Evan de Jong by de skoaljongens yn Exmorra

🥈 priis yn de herkansing ronde foar Bertus Bootsma, Pieter Porte en Auke Eringa yn Pingjum

🥈 priis foar Ids van Wijngaarden by de welpen yn Wiuwert/ Britswert

🥉 priis foar Veerle Peters bij de welpen yn Exmorra

🥉 priis yn de herkansingsronde foar Johan Gaastra by de jongens yn Arum

X