Additional menu

Priiswinners yn wike 26!

  • Syan, Ids, Redmer en Fender
  • Tymen Bults
  • Syan Bults
  • Anouk Delfsma
  • Tymen Stenekes
  • Fender Flisijn
  • Evert Pieter
  • Rixt Wijnia

Lokwinske allegearre!

Anouk Delfsma hie snein de 🥇priis by de famkes yn Folsgare

Tymen Stenekes hie de 🥈 priis yn de herkansingsronde hy de welpen yn Tsjom

Tymen Bults de 🥈 priis yn de A klasse by de welpen yn Tsjom

Ids van Wijngaarden & Syan Bults hienen de 🥉 priis yn Easterein by de welpen jongens

Fender Flisijn hie de 🥇 priis yn de herkansingsronde by de welpen jongens yn Easterein

Redmer Politiek hie de 🥈 priis yn de herkansingsronde by de welpen jongens yn Easterein

Rixt Wijnia hie de 🥇 priis by de dames eerste klasse yn Stiens

Evert Pieter Tolsma de 🥉 priis by de heren eerste klasse yn Peins

Syan Bults hie de 🥇 priis yn Cornwerd by de welpen jongens

X