Additional menu

Priiswinners yn wike 27

  • Fender Flisijn en Syan Bults
  • Evy Wijnia
  • 2e herk Johan Gaastra
  • 2e prijs Tymen Bults
  • Zenn Hoitinga
  • Wybren en Ids Politiek
  • Rixt Wijnia
  • Rens Bos
  • Redmer Politiek
Lokwinske allegear!
Fender Flisijn & Syan Bults hienen de 1e priis bij de kabouters yn Sweins
Wybren en Ids Politiek hienen de 2e priis by de kabouters yn Sweins
Rens Bos hie de 2e priis bij de skoalfamkes yn Scharnegoutum
Zenn Hoitinga hie de 2e priis yn Spannum by de pupillen jongens
Tymen Bults hie de 2e priis bij de welpen jongens yn Dronryp
Rixt Wijnia hie de 2e priis bij de dames eerste klasse yn Balk
Johan Gaastra hie de 2e priis yn de herkansingsronde by de jongens yn Winsum
Evy Wijnia hie de 2e priis bij de pupillen famkes yn Marsum
Redmer Politiek hie de 2e priis by de welpen yn Scharnegoutum
X