Additional menu

Priiswinners yn wike 29

  • 2e priis Milan van der Weg wike 29
  • 3e priis Evert Pieter wike 29
  • Rens Bos 1e priis wike 29
  • Ids van Wijngaarden wike 29 2e priis herk
  • Ids van Wijngaarden 2e herk
  • Syan Bults 1e priis wike 29
  • 2e priis herk Tymen Stenekes wike 29
Lokwinske allegear!
Ids van Wijngaarden hie freed de 2e priis yn de herkansingsronde yn Sexbierum en sneon de 2e priis yn de herkansingsronde yn Jelsum- Cornjum
Tymen Stenekes hie de 2e priis yn de herkansingsronde bij de welpen yn Witmarsum
Rens Bos hie de 1e priis bij de skoalfamkes yn Zweins
Milan van der Weg hie de 2e priis bij de jongens yn Jelsum
Evert Pieter Tolsma hie de 3e priis hij de Heren Hoofdklasse yn Ljouwert
Syan Bults hie de 1e  priis bij de welpen jongens yn Jelsum – Cornjum
Zenn Hoitinga hie de 2e priis bij de pupillen jongens yn Witmarsum
X