Additional menu

Priiswinners yn wike 30

  • 1e priis Redmer Politiek
  • Evy Wijnia 1e priis
  • 2e priis herk alieke de Jong
  • 2e priis Sjanet Wijnia
  • 2e priis herk Ids van Wijngaarden
  • 2e priis Rudmer Jesse Joustra
Lokwinske allegear!
Rudmer Jesse Joustra hie de 2e priis by de pupillen yn Achlum
Alieke de Jong hie de twa kear de 2e priis yn de herkansingsronde yn Dokkum en yn Balk by de pupillen famkes
Anne Brouwer hie de 2e priis by de heren 50+ B klasse yn Sint Nicolaasga
Redmer Politiek hie de 1e priis by de welpen jongens yn Bolsert
Evy Wijnia de 1e priis by de pupillen famkes yn Dokkum
Sjanet Wijnia hie de 2e priis by de dames Hoofdklasse yn Arum
Ids van Wijngaarden hie de 2e priis yn de herkansingsronde by de welpen jongens yn Ferwert
X