Additional menu

Priiswinners yn wike 31!

  • Tymen Bults
  • Wybren Politiek
  • 1e priis Tymen Bults
  • 2e priis Milan
  • 1e priis herk Tymen Stenekes
  • 1e priis Syan
  • Sjanet
  • 1e priis Rens
  • Rens Bos
Lokwinske allegear!🥳
Wybren Politiek hie de 2e priis yn de herkansingsronde by de welpen jongens yn Lollum
Syan Bults hie de 1e priis bij de welpen jongens yn Lollum
Tymen Bults hie de 2e priis bij de pupillen jongens yn Lollum
Tymen Stenekes hie de 1e priis yn de herkansingsronde bij de welpen jongens yn Itens
Tymen Bults hie de 1e priis bij de welpen jongens yn Itens
Rixt Wijnia hie de 2e priis bij de dames junioren yn Holwerd
Milan van der Weg hie de 2e priis bij de jongens yn Witmarsum
Evert Pieter Tolsma hie de 2e priis bij de heren 1e klasse yn Achlum
Sjanet Wijnia hie de 2e priis bij de dames hoofdklasse yn Witmarsum
Rens Bos hie de 1e priis yn de herkansingsronde yn Mantgum by de skoalfamkes en de 1e priis yn Balk
X