Additional menu

Priiswinners yn wike 32!

  • Redmer Politiek
  • Melle Terpstra
  • Sjanet
  • Rixt
  • Alieke
Lokwinske allegear mei jim priis!
Melle Terpstra hie de 1e priis yn de herkansingsronde by de welpen jongens yn Broeksterwald
Sjanet Wijnia hie de 2e priis bij de dames hoofdklasse yn Harns
Alieke de Jong hie de 1e priis yn de herkansingsronde by de pupillen famkes yn Hitzum
Rixt Wijnia hie de 3e priis bij de dames eerste klasse yn Harns
Redmer Politiek hie de 2e priis yn de herkansingsronde hy de welpen jongens yn Pingjum
X