Additional menu

Projekt oerkapping

  • IMG_4711 Groot
  • overkapping

Mei frijwilligers fan de club binne we drok dwaande in oerkapping te realisearjen. It begjin is der! Mei tank oan de kraan fan KTF Harlingen & in bus fol ark fan Bouwbedriuw Bootsma ut Turns!

X