Additional menu

Provinsjaal skoallekeatskampioenskip

  • Yorick, Rudmer jesse en Zenn skoalkeatsen 2022

Hjoed wie de finale fan it Provinsjaal skoallekeatskampioenskip Basisskoalle jonges yn Frjentsjer. De jongens fan It Fûnemint Yorick Visser, Rudmer Jesse Joustra en Zenn Hoitinga ha wún! In super prestaasje jongens, lokwinske!

X