Additional menu

Lit de Rabobank ús Keatsferiening sponsorje

  Eltse klant fan de Rabobank Snits-Súdwest Fryslan kin yn desimber harren stim útbringe op Keatsferiening Wommels. Dermei krye wy os feriening € 5,- op ús bankrekken.

  Stimme kin fia www.rabobank.nl/sneek-zwf

  Ús dielnimmers-koade is RLS193. Net lid fan de Rabobank, gjin probleem dat kin dan lyk. (gjin kosten oan ferbun).

  Yn jannewaris sil op ús side de einstân bekend makke wurde.

  Alfêst tank foar jimme oandacht en hooplik jimme stim.

  It bestjoer.

  X